Aberystwyth y Llydawr Émile Masson

I Aberystwyth yn unswydd y daeth y Llydawr Émile Masson (1869-1923) er mwyn i’w freuddwyd o sefydlu Prifysgol yn Llydaw fagu ychydig o gig a gwaed. Ond siom ddaw i’w ran pan mae’n cwblhau ei daith o amgylch y dref yn 1914 ‘mewn chwarter awr’! Methu deall y mae sut all y fath enw da berthyn i dref mor bitw yr olwg. Chwelir yr argraff hon serch hynny wrth iddo gyrraedd mynedfa’r Llyfrgell Genedlaethol, a chael ei groesawu gan y llyfrgellydd Richard Ellis (1865-1928), yn absenoldeb Yr Athro Anwyl  (1866-1914) o Adran Gymraeg y Brifysgol. Yng nghwmni’r ysgolhaig, bardd a ieithydd o fri T. Gwynn Jones (1871 – 1949), ânt ar daith trwy’r adeilad, nes cyrraedd y cysegr sancteiddiolaf:

‘…trwy goridorau wedi’u haddurno â darluniau, ac ystafelloedd sy’n gwegian o lyfrau a gaiff eu deffro o drwmgwsg y gwyliau gan ein hebychiadau llon. Wrth fynd i goridor tywyll, stopiodd Mr R. Ellis ni o flaen drws isel. Cyneuodd y golau trydan: dyma hi ‘Cysegr Sancteiddiolaf’ y Llyfrgell Genedlaethol: ystafell all wrthsefyll tân. Ymdawelwn. Agorodd y drws heb smic o sŵn, ac, ychydig risiau islaw wele ystafell gyfyng. Yma y cedwir llawysgrifau a deunydd print amhrisiadwy casgliadau Peniarth a Hengwrt.’

Dylai stori Prifysgolion Cymru gael ei hadrodd i’r Ffrancwyr, ac yn arbennig felly i’r Llydawyr, mynna Masson yn dilyn yr ymweliad; oherwydd y mae Llydaw tua’r un maint â Chymru, a’r ddwy boblogaeth rywbeth yn debyg, ac fe gododd geiniogau’r werin dair Prifysgol! Mentra’r sosialydd ofyn i Richard Ellis a T. Gwynn Jones a ydy hi go-iawn yn bosib i fab i weithiwr cyffredin fynychu’r Brifysgol yn Aberystwyth? Wel, mae yna nifer o ysgoloriaethau hael meddent, a chostau byw yn Aberystwyth yn gymharol isel. Y flwyddyn honno roedd 77 yn astudio’r Gymraeg, o’i gymharu ag 83 yn astudio Saesneg, a 121 wedi dewis Lladin.

Dychwelodd Masson i Lydaw wedi’i argyhoeddi’n llwyr o fanteision dwyieithrwydd, ac wedi’i ysbrydoli gan wlad yr Eisteddfodau a’r arloesi ym myd addysg a’r wasg, i barhau ei waith dros yr iaith, dros heddychiaeth a sosialaeth. Yr oedd hefyd wedi dysgu peth Cymraeg, fel cynifer o’r ymwelwyr o Lydaw a ddaeth i Aberystwyth yn ystod yr ungeinfed ganrif.  Cewch ddarllen rhagor am brofiadau Masson yng Nghymru yn ei ‘Notes d’un Breton en Galles’, Mercure de France 110:410 (16 Gorffennaf 1914), tt. 282-307.

 

Advertisements
Posted in Cymraeg, Cymru, European Travellers to Wales, Travel writing, Uncategorized, Wales | Tagged , , , , , , , , | Leave a comment

Pedwar Ffrancwr ym Merthyr Tudful

Hoffwn dynnu sylw at grwp o bedwar teithiwr Ffrangeg sydd wedi disgrifio Merthyr yn 60au’r bedwaredd ganrif ar bymtheg.

Dewisais rhain am eu bod yn cynnig newid diddorol o’r holl ddisgrifiadau o dirluniau a mynyddoedd aruchel ac adfeilion cestyll – rydyn ni’n fwy cyfarwydd, efallai, â’r teithwyr Rhamantaidd oedd yn chwilio am ail Swistir (maent yn parhau drwy gydol y bedwaredd ganrif ar bymtheg), neu am orffennol canoloesol. I’r gwrthwyneb, mae’r grwp yma yma yn ceisio cael cip ar y dyfodol. Maent yng Nghymru er mwyn gweld y chwyldro diwydiannol a’u llygaid eu hunain.

Ond mae’r rhain yn rhannu yn ddiddorol iawn mewn i ddau is-grwp.

Yn gyntaf Alphonse Esquiros (1812-1876) a Louis Simonin (1830-1886).

Roedd Esquiros yn byw’n alltud ym Mhrydain yn dilyn Chwyldro 1848 – roedd yn newyddiadurwr, a bu’n rhaid iddo ddianc yn dilyn coup d’état Louis-Napoléon’s yn 1851. Felly ennill arian oedd pwrpas ysgrifennu iddo ef, ac fe ysgrifennodd dywys lyfr ar Brydain i’r gyfres boblogaidd Guides Joanne, ac erthygl swmpus iawn ar dde Cymru. Yn annisgwyl, efallai, mewn tywyslyfr, ceir beirniadaeth gymdeithasol:

‘En dépit de cette prospérité industrielle, la ville [Merthyr] est sale, triste, malsaine, à cause de l’accumulation des habitants dans des rues étroites et fangeuses. […] Il serait temps que ceux qui profitent de ces travaux, sources de si grandes richesses, songeassent à améliorer l’état du peuple.’

Er gwaetha’r ffyniant diwydiannol, mae Merthyr yn frwnt, yn drist, ac yn afiach, oherwydd y nifer o drigolion sy’n byw ar ben ei gilydd mewn strydoedd cul a mwdlyd. […] Hen bryd i’r rheiny wy’n elwa o’r gweithfeydd hyn, ffynhonell cymaint o gyfoeth, feddwl am wella sefyllfa’r bobl.

Mae Simonin yng Nghymru yn ymweld ag ardaloedd diwydiannol am resymau proffesiynnol, ac mae ef hefyd yn feirniadol o’r cyni a wel ar strydoedd Merthyr.

‘Quelle misère écœurante, grand Dieu! Et se peut-il que dans un pays en apparence si riche, si industriel, il y ait des gens à ce point déshérités!’

Am dlodi torcalonnus, Dduw mawr ! Ydy hi’n bosib mewn gwlad sy’n ymddangos mor gyfoethod, mor ddiwydiannol, bod yna bobl mor amddifad â hyn !

Lladd ar Brydain, sef prif gystadleuaeth Ffrainc ar lwyfan y byd, yw ei nod, ac felly mae’n pwysleisio mai lwc yn unig sy’n gyfrifol am y llwyddiant diwydiannol :

‘La nature a seule préparé la situation’

Natur yn unig a baratôdd y sefyllfa

h.y. nid gweithio’n galed mae’r Prydeinwyr, ac nid clyfar chwaith, dim ond lwcus eu bod wedi cael eu geni ar ben yr holl fwynau hyn.

Mae’r ail grwp yn cynnwys Alfred Erny (g. 1838) a Henri Martin (1810-1833). Mae’r ddau hyn yn ffrindiau mawr, ac yn rhannu’r un rhagfarn. Maent yma er mwyn profi pa mor wych yw’r Celtiaid. Felly yn lle gweld tlodi a baw maent yn mynnu gweld cydbwysedd perffaith o ddiwylliant (barddoniaeth, cerddoriaeth, eisteddfodau, yr iaith Gymraeg, byd natur, ac ati) a moderneiddio cyffrous a llesol i bawb. Mewn disgrifiad o’r llygredd yn Abertawe oherwydd y gweithfeydd copr, honna Erny’n glir nad yw hyn yn achosi problem o fath yn y byd i’r gweithywr:

‘Partout le sol est aride et dégarni de verdure; on affirme pourtant que cette atmosphère n’est pas pernicieuse aux ouvriers, et qu’un grand nombre d’entre eux arrivent à un âge très-avancé.’

Ym mhobman mae’r tir yn gras ac yn foel ; dywedir, fodd bynnag, nad yw’r awyrgylch yn ddrwg i’r gweithwyr o gwbl, a bod nifer fawr ohonynt yn byw bywydau hir iawn

Mae Henri Martin, oedd yn hanesydd reit enwog yn ei ddydd, yr un mor ddall i broblemau cymdeithasol ac amgylcheddol yr ardal.

‘l’aspect de ce pays est extraordinaire; il n’est pas triste’

mae’r ardal yn edrych yn eithriadol ; dyw hi ddim yn drist

ac eto, wrth sôn am domenni o slag, pwysleisia eu bod yn troi’n wyrdd yn raddol wrth i natur a bywyd gymryd drosodd:

‘ils se couvrent de verdure et cachent peu à peu la trace de leur origine en entrant dans le domaine de la végétation et de la vie’

fe’u gorchuddir â gwyrddni nes cuddio eu tarddiad bob yn dipyn, wrth ymuno â theyrnas planhigion a bywyd.

Beth sy’n gyfrifol am yr hud a lledrith? Sut all y teithwyr weld pethau mor wahanol? Yr esboniad yw bod Erny a Martin yn rhan o’r symudiad i brofi mai Celtiaid oedd gwir gyndeidiau’r Ffrancwyr, syniad a ddaeth yn boblogaidd iawn yn dilyn y Chwyldro Ffrengig. Dyma ddangos, yn gyflym iawn, i ba raddu mae’r teithwyr yn gallu dangos fersiynnau gwahanol o Gymru inni, ac hefyd bwysigrwydd y cyd-destun nôl yn Ffrainc i’r hyn maent yn ei weld yng Nghymru.

Mae’r gwaith hwn yn ffrwyth prosiect ymchwil Teithwyr Ewropeaidd i Gymru a gyllidir gan yr AHRC. Gweler gwefan y prosiect am ragor o fanylion.

 

 

Posted in Cymraeg, Cymru, European Travellers to Wales, Travel writing, Uncategorized, Wales | Tagged , , , , , , , | Leave a comment

A French eye on Aberystwyth

What have the French said about Aberystwyth over the centuries? Here are a few highlights from my lecture ‘Views of mid-Wales by artists, exiles and royals from Europe’, for the Ceredigion History Society on 7 October 2017.

IMG_1431

Photo by Steffan Nicholas

On the road from Cardigan to Aberystwyth in 1810, Louis Simond (1767-1831), who was French but had lived for 20 years in America, married to an English woman, liked what he saw:

Nous rencontrons certainement un plus grand nombre de jolies personnes ici qu’en Angleterre

[We certainly meet more good-looking people here than in England]

Or, in Simond’s own English version:

The women certainly are uncommonly good-looking.

He clearly likes the locals a lot, and describes approvingly the way that they greet the passing travellers with a nod of the head. Gestures that are all the more important since his only means of communicating with them is sign language. He is no less struck by the landscape:

La mer, sur la gauche, nous a suivis tout le jour, unie comme une glace et marquée de longues rayures d’un vert vif et de violet foncé, alternativement; les nuages y étaient réfléchis avec la plus grande exactitude. Des hauteurs, nous nous sommes plusieurs fois imaginés que nous apercevions la côte d’Irlande.

Or, in his own English version :

We have been nearly all day in view of the sea, on our left hand, and fancied we could see Ireland: the clouds were exactly reflected by the glassy surface of the water, curiously streaked with the brightest green and dark purple.

But disappointingly he says nothing of Aberystwth when he passes through on his way to Dolgellau, preferring to save his ink for the sublime mountains of north Wales.

Adolphe Thiébault (1797-c.1875), an artist from a Franco-British family visited north Wales in September 1827 to paint landscapes, mainly waterfalls. Because of poor weather he decided to return to England through Aberystwyth, where he stayed at the Gogerddan Arms, and drew Castle House. He says very little about the town of Aberystwyth, and rather more about the Gogerddan family: Pryse Pryse and family were not in town by the time Adolphe Thiébault arrived, but his staff look after him, and he is impressed by the stables and foxhounds, though he finds the house rather small for such a rich man. On his journey out through the mountains of Pumlumon he stops for lunch at Devil’s Bridge, presumably not long enough to draw a picture, which is a shame for us. He describes the rivers that rise on Pumlumon, then leaves and dines at Rhayader. The final part of his journey out of mid Wales towards Kington, Worcester and Oxford, is terrifying on account of awful roads and a drunken coach driver. As they cross the river in Kington, he says, there is a sharp turn to the right, and it is a miracle that they weren’t thrown into the water. He reports that the travellers were so relieved not to be dead that they forgot to complain and gave the man his tip anyway!

Alphonse Dousseau (1796-1875) is another artist who made some seven separate journeys to Wales between 1830 and 1869. His illustrated diary contains 123 views of Wales, all of which have been digitized by the National Library of Wales. Each picture is accompanied by a short text that describes it. Of Aberystwyth he says:

Aberystwith, 5000 habitants, la ville la plus jolie et la plus gaie du cardiganshire fashionable, très fréquentée, à cause de ses Bains de mer. Ruines de la vieille forteresse, 1. Craig Lais et l’église paroissiale. Le pont du Rhaidol, confluent du Rheidol et de l’Ystwith dans l’avant port [ ?], Vue prise de la jetée du sud, 19-20 August 1841.

Aberystwyth, 5000 inhabitants, the prettiest and gayest town in fashionable Cardiganshire, very busy on account of its sea bathing. Old castle ruins, 1. Craig Glais and the parish church. The Bridge over the river Rheidol, the confluence of the Rheidol and the Ystwyth at the harbour. View taken from the south jetty, 19-20 August 1841.

When he returned to Aberystwyth a second time 23-25 August 1869, he noted an increase in the population to 6500, and he describes his second Aberystwyth drawing:

Partie de la terrasse de la marine et de la plage des bains. Le Craig (promontoire) Lays et les ardoisières. Vue prise des ruines de la citadelle.

Part of the Marine Terrace and bathing beach. Craig (promontory) Glais and the slate quarries. View taken from the castle.

His view of Cardigan Bay shows Llan-non and Llanrhystud on 20 August 1841:

La baie de Cardigan, vue de la route d’Aberystwyth à Abereyron. 1. Pointe du Caernarvonshire. 2. Cader Idris. 3. Aberystwith et le Craig Lays. 4. Village de Llanon. 5. Plinlymmon et village de Llanrhystidd. 20 août 1841.

Cardigan Bay, view of the road from Aberystwyth to Aberaeron. 1. Point of Caernarvonshire. 2. Cader Idris. 3. Aberystwyth and Craig Glais. 4. Village of Llan-non. 5. Pumlumon and the village of Llanrhystud.

His view of Aberaeron shows New Key in the distance:

Petit port dans la baie de Cardigan. 1. Bourg de New Key. 2. Pointe du Pembrokshire. Vue prise de Llanon. 20 août 1841.

Little port in Cardigan Bay. 1. Little town of New Quay. 2. Point of Pembrokeshire. View taken from Llan-non. 20 August 1841.

Alfred Erny (b. 1838) has given us a very detailed account of his travels in Wales in: ‘Voyage dans le pays de Galles’ (1860). Like Louis Simond he describes the same coast road northwards from Aberaeron to Aberystwyth, evoking fields of wheat alongside the shore, covered in pebbles, whose dark hues contrast with the golden colour of the crop. Ahead stand the mountains of Merionethshire, and a backward look takes in the very tip of Cardigan bay. On to Aberystwyth, described as the Dieppe of Wales, where he says he stopped for a while (‘un court séjour’). Here, he says, a great number of bathers come for the summer season, making the town noisy and lively. He describes the town’s seafront, from Constitution Hill, which he specifies is known as ‘Craiglais’, and which boasts views of the coastline from Cardigan to Caernarfon, to the ruined castle, situated on a storm-beaten promontory. Tradition has it that the great Cadwallader resided here, he says, and all that is left of it is one tower and a few bits of wall.

Alphonse Esquiros (1812-1876) published a guidebook on Britain and Ireland in the Guides Joanne series Itinéraire descriptif et historique de la Grande-Bretagne et de l’Irlande (Paris: Hachette, 1865), that includes Aberystwyth. As a mainstream guidebook it gives us a valuable idea of what French people at the time could have known about Aberystwyth Esquiros’s account of Aberystwyth stresses the fury of the sea; he fears for the castle on its promontory, and warns that Aberystwyth may be swept away one day, as the slate cliffs are under pressure from the fierce waves:

Les falaises d’ardoise elles-mêmes ont de la peine à soutenir un pareil choc, et le tout est menacé d’être un jour ou l’autre balayé par la mer.

He gives a potted history of the castle, then describes the area north of the castle:

Au nord du château s’étend, à quelques centaines de mètres, une grève d’un niveau assez égal, mais à cette grève succède une longue chaîne de rochers, dans lesquels l’action impétueuse de la mer a creusé des grottes et des cavernes. Au milieu des ruines, il est une promenade qui, par son élévation, domine toute la ligne des côtes formant la baie de Cardigan.

North of the castle a mostly level shore stretches for a few hundred metres, but beyond this lies a long chain of rocks, into which the relentless action of the sea has carved caves and holes. Among these ruins there is a promenade that, thanks to its height, dominates the whole coastline of Cardigan bay.

Aberystwith s’élève à peu près au centre de cette baie, et de la ville elle-même on peut suivre de l’œil la côte de Merioneth se prolongeant vers la mer par le long promontoire montagneux de Caernarvon, que termine l’île de Bardsey. Cette mer elle-même, qui se développe dans toute son étendue et toute sa majesté, chargée de vaisseaux à voiles, de bateaux à vapeur, de barques de pêche, offre un panorama grandiose et varié.

Aberystwyth stands more or less at the centre of this bay, and from the town itself the eye can follow the coast of Merionethshire stretching out into the sea the mountainous promontory of Caernarfonshire with Bardsey island at its tip. The sea itself, which shows itself in all its scope and majesty, full of sailing boats, steamboats and fishing boats, offers a grand and varied panorama.

Then he turns to the tourists,

On a dit d’Aberystwith qu’elle est une sorte de Brighton dans la principauté de Galles. Les baigneurs s’y rendent en effet en grand nombre pendant l’été : aussi les logements garnis y abondent. Les meilleurs sont situés sur la Terrasse, en face de laquelle se trouvent réunies les voitures pour les baigneurs et les bains chauds d’eau de mer,

and describes options for accommodation (it is plentiful) and bathing (bathers are numerous during the summer). The best places to stay (literally he says furnished accommodation) are on the ‘Terrasse’, opposite the bathing machines and heated sea-water baths. All, this has made Aberystwyth a kind of ‘Brighton’.

La grève est célèbre pour les cailloux précieux que l’on y rencontre, cornélienne, onyx, etc. Les baigneurs et surtout les nageurs feront pourtant bien de prendre leurs précautions. Il est imprudent de s’avancer trop loin dans les eaux, car la marée accourt quelquefois avec une violence soudaine et peut donner lieu à de graves accidents.

But bathers and swimmers must be prudent as the currents are strong. Precious stones such as onyx are to be found on the beach, he says.

So better, perhaps, than Brighton, Aberystwyth is said to have all the advantages and charm of a seaside town, but without the disadvantages that too often spoil these places:

Le caractère particulier d’Aberystwith est qu’elle réunit tous les avantages et les agréments d’une ville de bains, sans le bruit, l’éclat et les plaisirs fastueux qui troublent trop souvent ces sortes d’endroits. Les marchés et les boutiques sont bien approvisionnés en vue des visiteurs; les hôtels jouissent d’une certaine célébrité à cause de leur aménagement et de leurs prix modérés; les logements garnis sont en rapport avec tous les rangs et toutes les bourses.

The noise, the glitz and glamour of the entertainment. The market and shops are well stocked for the needs of tourists, the hotels are well known for being well planned and moderately priced. There is furnished accommodation for all ranks and every budget. He goes on to describe the town in some detail: churches, buildings and markets. He mentions the new 300 metre jetty stretching to the North West. Ships are constantly leaving for Liverpool, Bristol and the ports of Islande (which must be a misprint for Irlande). The sea shore presents a grandiose spectacle. From Aberystwyth castle you can see the Dovey Estuary, and behind it Cader Idris, and behind that the mountains of Caernarvonshire, with Snowdon’s summit a crown on it all. Recommendations to tourists include: Plas Crug: the remains of an old fortified manor house, Alltwen: a beautiful cliff near Tan-y-Castell, which was quarried to build the stone jetty, and also the site of another fortress, and Llanbadarn Fawr. But, the star attraction of the area is in his opinion Devil’s Bridge. He describes the 12 miles of road and scenery that take the tourist to Havod Arms, which is one of the most beautiful viewpoints imaginable:

un des plus beaux point de vue que l’on puisse imaginer.

Needless to say, French visitors were not always enthusiastic about Aberystwyth, and I shall finish with one Albert Huet (1822-1866), whose Un tour au pays de Galles (1877) describes the Aberystwyth area as ‘a bit monotonous in the middle of fields’,

un peu monotone au milieu des prairies,

and is far from convinced that it is worth stopping at Aberystwyth at all. Devil’s Bridge is also dismissed, despite being recommended by guidebooks, and the tourist is advised by Huet to push on to Dolgellau as the 12 miles to Devil’s Bridge are an ‘ordinary journey’. Better go to Borth, he says, as ‘La route est très pittoresque’ [the journey there is very picturesque], and it is a ‘jolie résidence de bains’ [pretty bathing place].

This research was funded by the AHRC through the ‘European Travellers to Wales: 1750-2010’ project, full details here. You can find out more about the travellers mentioned here by searching the project database.

 

Posted in European Travellers to Wales, Travel writing, Uncategorized, Wales | Tagged , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Llygaid Ewrop ar Aberystwyth

DSC06325

Rhwng Aberystwyth a’r Borth. Llun gan Elenor Nicholas.

Mae llygaid Aberystwyth a Phrydain gyfan wedi bod ar Ewrop yn fwy nag erioed ers refferendwm  Mehefin 2016.  Beth tybed yw barn Ewropeaid amdanom ni yma yn Aberystwyth?

Dros ddwy ganrif yn ôl teithiodd Louis Simond trwy Gymru gan dalu sylw manwl at y bobl a’r tirlun ar y ffordd rhwng Aberaeron ac Aberystwyth ar 20 Gorffennaf 1810. Dyma bobl hoffus, meddai yn ei daithlyfr, sy’n nodio’n gwrtais wrth weld y teithwyr yn mynd heibio, ac yn fwy na hynny maent yn bertach na’r Saeson. ‘Jolies personnes’ [pobl bert] yw’r bobl, ac mae’n ofalus i bwysleisio nad yn Lloegr y mae, ond yn ‘pays de Galles’ sydd yn lle gwahanol.

Erbyn oes y trên stêm tyfodd poblogrwydd y taithlyfr ymarferol yn llawn tips i dwristiaid, ac un o’r rhai cynharaf o’r Cyfandir i fanteisio ar y rhwydwaith haearn newydd ac sy’n sôn am Aberystwyth yw eiddo Alphonse Esquiros, Itinéraire descriptif et historique de la Grande-Bretagne et de l’Irlande (1865). Ers mis Mai 1864 roedd y rheilffordd a arferai stopio yn y Borth yn mynd  yr holl ffordd i Aberystwyth, cyhoedda i ddarpar dwristiaid Ffrangeg eu hiaith. Ond well iddyn nhw ddod yma ar hast oherwydd ofna Esquiros y bydd cynddaredd y tonnau yn chwipio’r castell a’r dref i ganol y môr: ‘Bydd hi’n anodd i’r clogwyni llechi eu hunain wrthsefyll, a’r môr yn bygwth sgubo’r cwbl ymaith ryw ddiwrnod’. Ceisio cael deupen llinyn ynghyd roedd Esquiros wrth ysgrifennu, gan iddo orfod gadael Ffrainc yn sgîl chwyldro 1848, ac mae’n bosib ei fod yn ‘benthyg’ o daith lyfrau Saesneg y cyfnod. Ond mae ei lyfr yn rhoi syniad inni beth allai Ffrancwr o 1865 wybod am Aberystwyth, a cheir digon o annogaeth iddynt ymweld: golygfeydd panoramig o Fae Ceredigion yn llawn cychod stêm, hwylio a physgota, digonedd o lety, a’r rhai gorau i’w cael gyferbyn â’r cabanau bach ymdrochi a’r baddonau dŵr môr wedi ei wresogi.

Un a ddefnyddiodd y taithlyfr, ac a’i argymhellodd i eraill, oedd Albert Huet, awdur Un tour au pays de Galles [Tro yng Nghymru] (1877). Mae’n llai brwd na Simond am y ffordd tuag Aberystwyth, gan gwyno ei bod ‘braidd yn ddiflas, yng nghanol caeau’. Ac wedi cyrraedd yno mae’n annog unrhyw ymwelydd i osgoi’r trip poblogaidd i Bontarfynach (mae’n ‘daith annodweddiadol’), ac yn wir i osgoi oedi yn Aber yn gyfangwbl. Gwell fyddai anelu am y Borth, sy’n bertach o’r hanner!

I ddysgu rhagor am y teithwyr hyn, ewch i wefan prosiect ‘Teithwyr Ewropeaidd i Gymru’.

Posted in Cymraeg, Cymru, European Travellers to Wales, Travel writing, Wales | Tagged , , , , , , , , , | Leave a comment

Pen and Plough, Diarmuid Johnson

Scroll down for English

Ymateb personol a geir yma i Pen and Plough, a lansiwyd yn Siop y Pethe, Aberystwyth ar 30 Tachwedd 2016.

Mae’r rheiny ohonoch chi sy’n fy adnabod i yn fy nghysylltu i, o bosib, â chorff gwahanol iawn o farddoniaeth i’r un a gyflwynir yma mor ddeheuig gan Diarmuid. Barddoniaeth a grëwyd yn negawdau olaf y bedwaredd ganrif ar bymtheg yn beth oedd, ar y pryd, yn brifddinas ddiwylliannol y byd – sef Paris. Nid yn unig roedd beirdd, artistiaid a cherddorion yn tyrru i Baris o bob cwr o Ewrop, ac yn wir o’r byd, ond yn y cyfnod hwn roedd y ddinas wedi dod yn ddeunydd crai i farddoniaeth. O waith Charles Baudelaire – Les Fleurs du Mal [Blodau’r Drwg], casgliad o gerddi a gyhoeddwyd ac a gondemniwyd yn  1857 – ymlaen, daeth natur a’r bywyd gwledig yn thema anodd mewn barddoniaeth yn nhraddodiadau ieithoedd mwyafrifol Ewrop. Caiff natur fel thema ei gwrthod am nad yw’n adlewyrchu profiad dinesig y mwyafrif, neu o leiaf daw’n ddewis cymhleth mewn barddoniaeth, sy’n cynnig delweddaeth sydd yn gofyn am gael ei gwyrdroi neu ei thanseilio. Mae byd o wahaniaeth, felly, rhwng y farddonhiaeth y treuliais i flynyddoedd yn ei chwmni – ym Mharis ac yn Rhydychen – a barddoniaeth gynhenid Ceredigion.

Felly beth all rhywun fel fi ddweud wrthoch chi am y farddoniaeth hon? Y rheswm pam dwi yma heno yw bod llyfr Diarmuid wedi bod yn agoriad llygad imi – ac rwyf am ei argymell i chithau hefyd. Doedd gen i ddim syniad fod Diarmuid yn gweithio ar y llyfr hwn, ac felly hap a damwain oedd ei weld ar y silff, ond gwyddwn yn syth bod rhaid imi ei brynu. Ac wedyn, yn hytrach nag aros ar y pentwr o lyfrau ‘sydd angen eu darllen’, llyfrau gwaith, cefndirol, difyr ond beichus hefyd sydd gen i ar y gweill, fe ddarllenais y llyfr annisgwyl hwn yn syth, o glawr i glawr, gan synnu fy hun.  Doeddwn i ddim wir wedi sylweddoli bod gen i ddiddordeb arbennig yn y beirdd hyn. Wrth gwrs, roeddwn i’n ymwybodol iawn ohonyn nhw, a’u barddoniaeth, ond fel rhyw fath o gefnlen, rhywbeth y cymerwn yn ganiataol efallai, yn y cyfnod cyn imi adael Ceredigion yn 1990. Doedd gen i ddim  o’r ddealltwriaeth fanwl o’r traddodiad sydd mor amlwg yn llyfr Diarmuid, na’r drosolwg sydd yr un mor drawiadol yn y gyfrol, ond roedd gen i ddarnau o gerddi ar y cof: darnau a ddysgwyd at eisteddfodau, neu gyngerddau, fel ‘Rhoshelyg’ B.T. Hopkins, darnau a astidiwyd yn yr ysgol, neu bytiau o Dic Jones yr oeddwn wedi’u clywed. Ac wrth gwrs roedd y gynghanedd yn rhywbeth cyfarwydd: rhywbeth a ddysgwyd inni yn yr ysgol gynradd, a bûm i’n ffodus i fod yn aelod o ddosbarth cerdd dafod Roy Stephens yng Nghapel Seion. I mi roedd darllen y llyfr hwn yn fodd i gyfannu cylch. Mae Diarmuid yn y llyfr yn ddeuol; mae wedi ei wreiddio yng Ngheredigion ac yn deall y traddodiad o’r tu fewn fel petai, ond cyffro’r llyfr i mi yw gallu Diarmuid hefyd i gamu nôl yn reit bell a gweld y traddodiad barddol arbennig hwn o’r tu allan. Chwa o awyr iach yw’r olwg gymharol Ewropeaidd a gawn ganddo yma. Rydyn ni’r Cymry yn treulio llawer gormod o amser yn cymharu’n hunain gyda’n cymydog mawr, agosaf. Mae gweld ein hunain o berspectif Ewropeaidd yn gwneud mwy o synnwyr, ac yn y llyfr mae’r  cymhariaethau gyda barddoniaeth o Iwerddon, a chyd-destun Ffrainc a Llydaw yn taflu golau newydd ar draddodiad Ceredigion.

Ond gadewch inni ddychwelyd at y corff arall o farddoniaeth a grybwyllais ar y dechrau: cynnyrch Paris. I fi’n bersonol, dyw’r ddau fyd yma ddim mor bell oddi wrth ei gilydd, ac mae yna stori fach am un o feirdd mwyaf Ffrainc, Stéphane Mallarmé, a’r paentiwr Degas, sy’n awgrymu pam. Dyma’r stori yng ngeiriau Saunders Lewis:

‘Un diwrnod daeth Degas at Mallarmé wedi blino’n llwyr.  ‘Bûm drwy’r dydd yn ceision cyfansoddi soned’ ebr y paentiwr enwog, ‘a methu’n lân dyfod i ben â hi.  Ac eto, wyddoch chwi, yr oedd gennyf ddigon o syniadau.’  Atebodd Mallarmé, ‘Fy nghyfaill da, nid â syniadau y gwneir barddoniaeth, ond â geiriau.’  Diau nad yw’r cwbl o’r gwir yn ateb Mallarmé, ond y mae ynddo ddogn helaeth ohono.’[1]

A geiriau sy’n allweddol yma. Roedd Mallarmé ac eraill o’r cyfnod wedi mynd â chyfyngiadau ffurfiol barddoniaeth, h.y. odl, rhythm, adeiladwaith, i eithafion. Rhywbeth sy’n dod yn naturiol i’r beirdd Cymraeg hyn. Mae’n golygu mai’r geiriau sydd bwysicaf; nid yw eu hystyr yn ddigon, oherwydd rhaid pwyso a mesur bob gair, a chânt eu dewis ar sail eu sain, eu heffaith ar y glust, eu cerddoriaeth, eu cynodiadau neu eu cof, neu efallai eu hetymoleg – nid ar sail eu hystyr yn unig.

Os teithiais i yn bell iawn o Geredigion yn fy narllen i, gan ddilyn trywydd ieithoedd tramor, barddoniaeth a’m gyrrai ymlaen ar y daith, a ddaeth i fwcwl gydag astudiaeth fanwl o  farddoniaeth Mallarmé, ac mae’r diolch, i ryw raddau, i’n traddodiad barddonol ni. Dyna pam rwyf mor falch o weld cyhoeddi’r gyfrol hon, sy’n ail-gyflwyno’r traddodiad arbennig hwn inni.

Am drafodaeth bellach o rhai o’r themau a grybwyllir yma gweler fy nghyfrol Barddoniaeth i Bawb: Stéphane Mallarmé (1998).

al

Llun gan Aled Rees

English

I was explaining how far away I had travelled, in my reading, from our tradition in Ceredigion, to a specialization in French poetry of the last decades of the nineteenth century. Somewhere at the root of my own journey through languages stands this unique body of poetry that Diarmuid here presents so compellingly to a new international audience. There are many reasons why the time is ripe to present this poetry to a wider audience: Ecocriticism, or reading literature for what it tells us about ecology, and about human relations with the land, could fruitfully examine the poems of these ‘graduates of the countryside’ (p. 49), as Diarmuid calls them. Another reason  is the new emphasis in the study of literature on translinguistic, transnational research that rejects the model of ‘one state’ = ‘one language’ that has been dominant in Europe certainly since the French Revolution.

The story of the provincial writer in modern times is to write to the capital, to write with an eye on approval by some mainstream culture. The rural poet who stays in the rural context and writes of it and for it is a rarity. But let’s not be content to mine this poetry for details of a recently vanished way of life, as a historian might do. It is not for its paraphraseable elements that we return again and again to poetry, but for the words. Words are chosen not for their meaning alone, but for their flavour, sound, music, connotations and collocations. However, paraphrase, that is used effectively in this book, is arguably the best point of entry for the uninitiated, as so much of the unique, sophisticated idiom, with complex metres and formal constraints, cynghanedd, used by these poets, is at risk of being lost in translation.

What I enjoy most about this book is the way the discussion veers from the broad sweep of a  comparative, European overview to the micro-level of these exquisite texts. Why must we in Wales always compare with our nearest neighbour who happens to be politically and economically very powerful in a global context, and thus not typical of most of Europe? A European view can normalize Wales. Nevertheless, Diarmuid is best placed to assert, as he does in this book, that this body of work from Ceredigion is unique, and I’m so glad that through this book, I quote: we ‘hear the voices of a culture hitherto unknown outside the Welsh-speaking world’.

Llun gan Ifor ap Dafydd

[1] Saunders Lewis, ‘Syniadau a’r bardd: cerddi athronydd’, Baner ac Amserau Cymru, Chwefror 9, 1944, adolygiad o Ebyrth a cherddi eraill gan Hywel Lewis (Gwasg Aberystwyth, 1943).

Posted in Cymraeg, Cymru, French literature, Llenyddiaeth Ffrangeg, Poetry, Uncategorized, Wales | Tagged , , , | Leave a comment

Pen-y-Gwryd adventure 1879

Ménard came to north Wales to walk and sketch in summer 1879, and is one of those travellers who records in great detail the place where they stay, telling us who looked after them, and what was on the menu, as well as regaling us with stories of noisy sheepdogs and wet beds. And so the letter that he wrote to his friends affords us a glimpse of life at a legendary inn in the late nineteenth century.

pen-y-gwryd_hotel_in_snowdonia-_14652690911Image by Hefin Owen (Pen-y-Gwryd Hotel in Snowdonia.) [CC BY-SA 2.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0)%5D, via Wikimedia Commons

Ménard arrives on 11th August by train via Ruabon, Rhyl, and Llandudno junction, but only feels that he is really in Wales once he gets near Betws y Coed, where he is surrounded by rocks. On the 12km journey to the Pen-y-Gwryd hotel  he is by turns enchanted by the sounds of water and wind and shocked at the hordes of tourists. Swallow Falls is a frenzy of modern tourism: a fourmilière [literally an ant-hill] of tourists, both men and women, he specifies, clad in walking shoes. Finally hotel owners Mr and Mrs Owen and their daughter Anny welcome the travellers to Pen y Gwryd.  Ménard remembers the hard-working Anny well from his previous visit in 1876, when he had nicknamed her ‘la bonne’ [servant]. Of course, communicating with the staff would have been tricky for him, as they only speak Welsh: ‘Là on ne parle que la langue celtique: il est rare que les paysans et la classe pauvre sachent un mot d’Anglais’ [Only the Celtic language is spoken there, and it is rare for peasants and the poorer classes to know any English].

On retiring for the night Ménard discovers that his bed is wet! Having then settled down to sleep in the dining room with the door open to the outside world affording him a view of the almost new moon, he is awoken by some sheepdogs at 1am! However, his disturbed night only enhances his appreciation of the landscape, day-break and the morning breeze, and sets him up for a morning’s solitary sketching. Later he climbs Snowdon with his travel companion, the Revd. E…., and as they had forgotten to eat, he tells us what he managed to buy from the huts at the summit: cheese, ginger beer, bread.  They return to Pen y Gwryd where dinner is served at 7pm at just one table for up to twenty tourists of both sexes, he notes, all discussing their day over a menu of: soup, mutton, beef, sometimes duck, rarely chicken, puddings and tarts, cheese. The water and beer are excellent, he adds, which is a good job, because while wine is available, it costs a fortune: ‘il est à un prix fou’!

His days are spent in the same way: walking, climbing and sketching, and he notes that he sticks two or three of his pictures in the hotel’s visitors’ book.  One day the effect of the light is so special that he arrives back late for dinner and misses the soup. Lunch, fortunately, is whenever and whatever you choose. On his last day, as if to reflect his sadness at leaving, the weather turns, and the heavens open, as his train speeds back over the border, with these wonderful sketches and anecdotes safe in his bags.

‘Snowdon, Nord du Pays de Galles : Lettre narrative illustrèe d’un Touriste, 1879′ by J Menard, with pen and ink sketches. Cardiff MS 3.402.

 

 

 

 

Posted in Cymru, European Travellers to Wales, French literature, Travel writing, Wales | Tagged , , , , , , , | Leave a comment

Ymwelwyr brenhinol ag Aberystwyth

Mae’n siwr bod nifer ohonom yn cofio’r croeso unigryw a gafodd y Frenhines Elizabeth wrth iddi ymweld ag Aberystwyth union ugain mlynedd yn ôl, ym mis Mai 1996? Ond pwy sy’n cofio am deithiwr o deulu brenhinol arall a dreuliodd noson yma ar y 10fed o Orffennaf 1844? Diddorol cymharu achos Elizabeth gyda’r croeso a gafodd Friedrich August II, Brenin Sacsoni yn Aberystwyth, pan oedd ar daith drwy Gymru yn 1844.

Wedi taith hir yr holl ffordd o Ferthyr Tudful, via Aberhonddu a Rhaeadr Gwy, arhosodd y Brenin ym Mhontarfynach i giniawa yn yr ‘Aberystwith Cottage’ (Hafod Arms). Mae’n siwr iddo ddyfaru mynd ar ei hynt i Aberystwyth y noson honno oherwydd pan gyrhaeddodd ei fawrhydi’r dref doedd yna ddim lle yn y llety! Yn wir bu’n rhaid i berchnogion y gwesty anfon eu gwestai i dŷ arall. Er bod hwnnw wedi ceisio cadw’i enw yn gyfrinach wrth deithio, roedd pobl y dre wedi dyfalu’r gwir amdano, ac wedi ymgasglu’n dyrfa i ganu ‘God Save the King’ y tu allan i’w ffenest, gan chwifio dwylo a baneri chymeradwyo’n frwd. Yn anffodus doedd dim amser i’r Brenin ymdrochi yn y môr y bore wedyn, oherwydd roedd yn awyddus i weld gogledd Cymru, yn enwedig yr Wyddfa a’r bont dros y Fenai. Mor drist oedd pobl Aberystwyth wrth ei weld yn ymadael am Fachynlleth, nes iddynt fynnu dilyn ei goets. Derbyniad parchus iawn felly! Ceir yr hanes mewn taithlyfr gan ei gydymaith Carl Gustav Carus, England und Schottland im Jahre 1844 Vol. 2 (Berlin: Verlag von Alexander Dunker, 1845).

 

Ryw ddegawd yn ddiweddarach, yn ystod hydref 1855, pwy ddaeth i Aberystwyth ond y Tywysog Louis-Lucien Bonaparte (1813-1891), disgynydd i Napoléon Bonaparte (pedwerydd fab ei frawd). Ac yn union fel Brenin Sacsoni, ceisiodd deithio o dan ffugenw, a methu’n llwyr! Ond fe lwyddodd i greu jôc o’r sefyllfa serch hynny. Ar wibdaith i Bontarfynach un diwrnod, pan y’i hysbyswyd gan ei dywysydd bod cerbyd a oedd newydd gyrraedd o Aberystwyth yn cludo Tywysog Bonaparte, fe synnodd Louis-Lucien, gan ofyn ‘Ble mae e?’.

‘Mae wrthi’n cael diod’ meddai’r tywysydd, ‘ac yn y man byddaf yn cael y fraint o’i dywys drwy’r tirlun’.

‘Ac a gaf innau’r pleser o’i weld?’, gofynnodd Louis-Lucien.

‘Cewch’, meddair tywysydd, gan ychwanegu: ‘gobeithio na fyddwch yn fy nghadw i’n rhy hir oherwydd bydd ar y Tywysog fy angen i’.

Mae’n debyg i Louis-Lucien ffugio dicter gan fynnu ei fod ef a’i ffrindiau yn bobl barchus hefyd, ac na ddylid eu brysio er lles unrhyw Dywysog yn y byd! Yn ystod ei arhosiad yn Aberystwyth manteisiodd Louis-Lucien ar y tywydd braf a mwynhau mynd am dro gyda’r nos. Ymwelodd hefyd â Chwm Cynfelyn i weld casgliad Mathew Davies Williams (brawd Parch Isaac Williams) o lyfrau prin, ac Eglwys Llanbadarn. Prynu llyfrau ac arsylwi ar dafodieithoedd Cymru oedd ei brif bwrpas yng Nghymru.[1]

Bu aelod o deulu brenhinol arall o Ffrainc yn y cyffuniau hefyd, ond prin iawn yw’r wybodaeth am daith Louis Antoine Philippe d’Orléans, duc de Montpensier (1775-1807) yng Nghymru. Mab i Louis Philippe a adnabyddid fel Philippe Égalité oedd Montpensier, a brawd i’r Louis-Philippe a ddaeth yn frenin Ffrainc yn 1830. Fe ddaeth o’i gartref yn Twickenham i arlunio yng Nghymru fwy nag unwaith ym mlynyddoedd cynnar y bedwaredd ganrif ar bymtheg, a cheir cofnod o’i daith drwy ogledd Cymru yn haf 1806 mewn cyfres o lythyron ganddo (ceir map o’i daith yma).[2] Fe frasluniodd yn Hafod Uchtryd, Cwmystwyth, yn 1803, ac yn ôl catalog o’i waith mae’r llun yn dangos dau ymwelydd yn synnu at y rhaeadr a roddwyd yng nghefn ogof gan Thomas Johnes.[3] Ond pan ymosodwyd ar y Palais-Royal ym Mharis yng ngwrthfyfel 1848, fe ddiflanodd y lluniau!

Ffrwyth prosiect ymchwil ‘Teithwyr Ewropeaidd i Gymru 1750-2010’, a noddir gan yr AHRC, yw’r erthygl hon. Am ragor o wybodaeth ymwelwch â’r wefan: etw.bangor.ac.uk

[1] Gweler The Cambrian Journal, 3 (1856), 1-13; Gwilym Arthur Jones, ‘Chwilen Gymreig Tywysog Ffrainc’, Y Casglwr, 7 (Mawrth 1979); Brinley F. Roberts, ‘Y Tywysog Louis-Lucien Bonaparte (1813-1891)’, Y Traethodydd 146 (1991), 146-61; Brinley F. Roberts, ‘”A Gentle and amiable Prince”: Louis-Lucien Bonaparte and Welsh Studies’, Transactions of the Honoruable Society of Cymmrodorion, new series, vol. 2 (1996), 79-99.

[2] Antoine Philippe d’Orléans, Correspondence to Mrs Forbes, Seaton House, Aberdeen. MS 2358 University of Aberdeen.

[3] J. Vatout, Notices Historiques sur les Tableaux de la Galerie de SAR Mgr le Duc d’Orléans (Paris: 1826), vol. iv, pp. 513-32.

Posted in Cymraeg, Cymru, European Travellers to Wales, French Revolution, Travel writing, Uncategorized, Visual arts, Wales | Tagged , , , , , , , , , , | Leave a comment